LOGO

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

«ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ιδρύεται αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός του σωματείου είναι η αθλητική δραστηριότητα των πολιτών της Κερατέας και ιδιαίτερα των νέων , η σωματική , πνευματική και ηθική ανάπτυξής τους, η ανάπτυξη του πνεύματος της συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ τους , η άσκηση , με διάφορα αθλήματα, του σώματος , η διατήρηση και θεμελίωση της υγείας, η απόκτηση και τελειοποίηση των φυσικών ικανοτήτων, η ψυχαγωγία και η κοινωνική ανάπτυξη σύμφωνα με τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Εκτός των ανωτέρω σκοπών το σωματείο έχει επίσης και τους ακόλουθους σκοπούς:

Την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης , την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την προσχώρηση της στους στόχους που επιδιώκουν τα ευρωπαϊκά όργανα, τη συνεργασία με οργανισμούς – συλλόγους που εδρεύουν σε άλλα κράτη – μέλη , τη συνεισφορά στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Την ανάπτυξη της συνεργασίας με διεθνείς φορείς και διεθνείς αθλητικές ενώσεις, οργανισμούς και ομόλογα σωματεία χωρών – μελών της Ε.Ε. ως και των τρίτων χωρών.

Την ανταλλαγή αθλητών, τις επαφές των αθλητικών παραγόντων ως και τη συμμετοχή σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις , συναντήσεις ως και συναφείς εκδηλώσεις.

Την ίδρυση αθλητικών τμημάτων για την άσκηση αθλητικών δραστηριοτήτων από άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α) ως και ατόμων κάθε ηλικίας.

Την εκμετάλλευση και αξιοποίηση προγραμμάτων μαζικού και αγωνιστικού αθλητισμού που εκπονούνται από τις εγχώριες και διεθνείς αθλητικές αρχές ως και προγραμμάτων πληροφόρησης των νέων για θέματα νεότητας.

Την οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και συναφών εκδηλώσεων για θέματα επικαιρότητας που απασχολούν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Την ανάληψη δράσεων , στα πλαίσια της σύσφιξης των σχέσεων της αθλούμενης νεολαίας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, που κατατείνουν στην καλλιέργεια φίλαθλου πνεύματος, δημιουργίας, συμμετοχής, πειραματισμού, αλληλεγγύης και ανοχής μεταξύ των συμμετεχόντων.

Το σωματείο έχει καταρχήν τους ανωτέρω σκοπούς. Ευρύτεροι σκοποί δυνατόν να εισαχθούν μόνο με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το σωματείο δύναται να ιδρύει ιδιόκτητες αθλητικές εγκαταστάσεις εντός ή εκτός Νομού Αττικής είτε με επιχορήγηση που διατίθεται για το σκοπό αυτό από τις αθλητικές αρχές ή από τους περιφερειακούς ή κεντρικούς φορείς είτε με χρηματοδότηση από ιδιωτικούς φορείς.

Το σωματείο αναπτύσσει και διατηρεί σε λειτουργία τα παρακάτω αγωνιστικά τμήματα:

 

1.  Στίβου

 

2.  Καλαθοσφαίρισης

 

3.  Πετοσφαίρισης

 

4.  Αντισφαίρισης

 

5.  Επιτραπέζιας αντισφαίρισης

 

6.  Ξιφασκίας

 

7.  Ποδηλασίας

 

8.  Κολύμβησης

 

9.  Υδατοσφαίρισης

 

10. Καταδύσεων

 

11. Γυμναστικής

 

12. Ενόργανης Αγωνιστικής Γυμναστικής

 

13. Καλλιτεχνικής Γυμναστικής

 

14. Εθνικών Χορών – Λαογραφίας

 

15. Πάλης

 

16. Άρση βαρών

 

17. Ορειβασίας

 

18. Αθλημάτων Λευκού Στίβου

 

19. Ζατρικίου

 

20. Μοντέρνου Πεντάθλου

 

21. Χειρόσφαιρας

 

22. Τοξοβολίας

 

23. Σκοποβολής

 

24. Μπάμπιγκτον

 

25. Μπάντμιντον

 

26. Ιππασία

 

27. Τρίαθλο

 

28. Χόκεϋ επί χόρτου

 

29. Ποδοσφαίρου 5Χ5

 

30. Παγκράτιο

 

31. Πολεμικές Τέχνες

ως και κάθε άλλο αγώνισμα που περιλαμβάνει στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων ή έχει υποβάλει αίτηση να περιληφθεί στο πρόγραμμα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ – ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του σωματείου ορίζεται σε είκοσι(20). Για τα μέλη δεν επιτρέπονται διακρίσεις πλην εξαιρετικών περιπτώσεων που είναι δυνατόν να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο ή τον αθλητισμό. Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος , δικαίωμα δε εγγραφής έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες αρκεί να έχουν συμπληρώσεις το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα ή εκκρεμεί σε βάρος τους κατηγορία για αδικήματα που προβλέπονται ως απαγορευτικά της ένταξης υποψήφιων μελών σε αθλητικό σωματείο από το ισχύον αθλητικό δίκαιο. Κωλύονται επίσης να ενταχθούν ως μέλη στο σωματείο όσοι εμπίπτουν στις λοιπές απαγορευτικές διατάξεις του οικείου νόμου και ειδικότερα:

 

a. Οι εν ενεργεία και μη διαιτητές ομαδικού αθλήματος, που είναι μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών ως και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου.

 

b. Το προσωπικό του σωματείου για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση εργασίας με αυτό και έως ένα χρόνο από τη λήξη της.

 

c. Όσοι συνάπτουν με το σωματείο σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι ή διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης ή την παράδοση του έργου.

 

d. Οι έμποροι αθλητικών ειδών , ως και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας ως και άλλου τύπου εμπορικής εταιρείας εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή κατασκευή αθλητικών ειδών.

 

e. Όσοι διατηρούν πρακτορεία κάθε είδους αγώνων ως και οι σύζυγοι, τα τέκνα και οι γονείς τους.

Όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του σωματείου που έχουν ενταχθεί σ’ αυτό με τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού και τις διατάξεις του ισχύοντος αθλητικού νόμου έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μετά παρέλευση έτους από την εγγραφή τους σ’ αυτό πλην των ιδρυτικών.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του σωματείου πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση στο διοικητικό συμβούλιο με πρόταση δυο μελών του σωματείου, με την οποία θα ζητά την εγγραφή του στο μητρώο των μελών και θα δηλώνει: α) ότι κατοικεί ή διαμένει στην Κερατέα, β) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Το διοικητικό συμβούλιο εάν κρίνει βάσιμη την αίτηση, την αποδέχεται και κρίνει την εγγραφή στο μητρώο των μελών σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Σε περίπτωση σιωπής θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί αυτοδικαίως η έγκριση εγγραφής του υποψηφίου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Εάν το διοικητικό συμβούλιο με υποχρεωτικά αιτιολογημένη απόφαση του απορρίψει την αίτηση εγγραφής ο υποψήφιος έχει δικαίωμα άσκησης αγωγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Τα μέλη του σωματείου καταβάλουν υποχρεωτικά στο ταμείο α) για δικαιώματα εγγραφής 5000 δραχμές , β)μηνιαία εισφορά η οποία καθορίζεται από το εκάστοτε Δ.Σ. και γ) τις ορισμένες κάθε φορά από τη γενική συνέλευση υποχρεωτικές και έκτακτες εισφορές των μελών, για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου.

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα αποχώρησης από το σωματείο αφού προηγουμένως υποβάλει αίτηση διαγραφής του από το μητρώο των μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Κάθε μέλος που αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του σωματείου ή εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του σωματείου αποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Α.Κ.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

Τα μέλη που συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τους ειδικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης , δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις, να ελέγχουν σ’ αυτές τις πράξεις της διοίκησης , αν εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής και να ψηφίζουν στις συνελεύσεις για κάθε προς ψήφιση ζήτημα που αφορά τους σκοπούς του σωματείου, να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση νόμιμα επιδιωκόμενη από το σωματείο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

Το σωματείο διοικείται από εννεαμελές έως ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο με τρία (3) αναπληρωματικά μέλη με διετή θητεία, που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση με μυστική ψηφοφορία το νεοεκλεγέν συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβουλίου εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την εκλογή του και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, τους Γενικό και Ειδικό Γραμματέα και τους δυο Ταμίες του σωματείου. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου αρχίζει 1η Ιουνίου και λήγει 31η Μαΐου μετά διετία. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, για ανάκληση όμως του Προέδρου απαιτείται πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών.

Απαγορεύονται οι κάθε μορφής συμβάσεις μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και του σωματείου με εξαίρεση ταμειακές διευκολύνσεις από μέλη του Δ.Σ. προς το σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν με μια φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το γενικό Γραμματέα, στην οποία αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης εκτάκτως δε σε όσες φορές παραστεί ανάγκη ή το ζητήσουν τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι με αίτηση στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν.

Το διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν στη συνεδρίαση παρίστανται πέντε (5) μέλη σε περίπτωση εννεαμελούς συμβουλίου ή έξι (6) μέλη σε περίπτωση ενδεκαμελούς συμβουλίου. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το σωματείο βάση τους νόμους και το καταστατικό και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των εκάστοτε ζητημάτων, που αφορούν το σωματείο, εκτελεί αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και εφαρμόζει το καταστατικό.

Το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει έως 31 Μαρτίου σε έγκριση στην Εξελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 23 του παρόντος, τον απολογισμό και ισολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, μετά δε τη λήξη της διετούς θητείας του υποβάλει τα ανωτέρω προς έγκριση στη γενική συνέλευση.

 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από τρεις στη σειρά συνεδριάσεις , αντικαθίσταται με μέριμνα Προέδρου από τον επιλαχόντα σύμβουλο που έχει σειρά. Αυτή η περίπτωση μπορεί να πραγματοποιηθεί για τρεις (3) το πολύ συμβούλους. Η αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται πάντοτε με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του διοικητικού συμβουλίου, καλείται ο πρώτος επιλαχών που έχει σειρά να αναπληρώσει τον παραιτηθέντα, με φροντίδα του Προέδρου του Δ.Σ. Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες η γενική συνέλευση συγκαλείται προς εκλογή αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον των δικαστικών και εκτελεστικών αρχών, συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, θέτει τα ζητήματα που ανακύπτουν σε ψηφοφορία, εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης, υπογράφει με το γενικό γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής ως και τα πρακτικά του συμβουλίου. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνουν οι Αντιπρόεδροι και σε περίπτωση κωλύματος τους ο πρεσβύτερος εκ των συμβούλων.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

Οι αντιπρόεδροι αναπληρώνουν τον πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει , σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματα, επιπλέον δε ασκούν και όσες αρμοδιότητες ρητά εκχωρηθούν σ’ αυτούς από τον Πρόεδρο.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

 

 

1. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα αρχεία του Συλλόγου και τη σφραγίδα του. Συντάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου , τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων των δυο οργάνων του Σωματείου.

 

2. Ο Ειδικός Γραμματέας τηρεί το μητρώο των μελών του Συλλόγου και το ειδικό μητρώο των αγωνιστικών τμημάτων, τηρεί την εξερχόμενη και εισερχόμενη αλληλογραφία και πρωτοκολλεί τα έγγραφα.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

 

1. Ο α’ ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία του Συλλόγου, υποβάλλει απολογισμό διαχείρισης , εισπράττει και εξοφλεί απαιτήσεις, καταθέτει σε πιστωτικό ίδρυμα τις ταμειακές εισροές υπέρ του Σωματείου και υπογράφει με τον Πρόεδρο ή ένα των Αντιπροέδρων τα εντάλματα Πληρωμής.

 

2.  β’ ταμίας έχει την επιμέλεια των συνδρομών των μελών του Σωματείου ως και της είσπραξης των εσόδων από εκδηλώσεις εν γένει του Σωματείου.

 

Το Σωματείο υποχρεούται στην τήρηση των ακόλουθων βιβλίων:

 

a)Μητρώο Μελών

 

b)Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου

 

c)Εσόδων – Εξόδων

 

d)Περιουσιακών στοιχείων

 

e)Πρωτοκόλλου εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων υποχρεωτικά θεωρημένο από την Νομαρχία.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΑΡΘΡΟ 18ο

Η γενική συνέλευση των μελών του σωματείου διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη. Τακτική γενική συνέλευση συγκαλείται μια φορά ανά διετία , το μήνα Ιούνιο ενώ έκτακτη όσες φορές κρίνει σκόπιμο το διοικητικό συμβούλιο ή το ζητήσει με έγγραφη αίτηση του το 1/5 τουλάχιστον των μελών, στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν. Ο Πρόεδρος του σωματείου είναι υποχρεωμένος στην τελευταία αυτή περίπτωση να συγκαλέσει τη συνέλευση εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και είναι άκυρες εάν δεν παρέστη σ’ αυτήν τουλάχιστον το ½ των μελών. Εάν δε συμπληρωθεί απαρτία στην πρώτη συνέλευση , συγκαλείται νέα εντός οκτώ (8) το αργότερο ημερών. Στην επαναληπτική αυτή γενική συνέλευση υπάρχει απαρτία οιοσδήποτε και εάν είναι ο αριθμός των μελών και συνεδριάζει έγκυρα. Προς λήψη όμως απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του σωματείου, απαιτείται η παρουσία ½ τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Οι προσκλήσεις για τη γενική συνέλευση συντάσσονται από τον Πρόεδρο και υπογράφονται από το γενικό γραμματέα με τη φροντίδα του οποίου αποστέλλονται σε όλα τα μέλη. Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο και το χρόνο της συνέλευσης ως επίσης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση αυτή δυνατόν να αναρτηθεί σε πίνακα ανακοινώσεων ή να δημοσιευθεί σε τοπική εφημερίδα περιέχει δε και τα θέματα που θα συζητηθούν.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

Κατά την τακτική γενική συνέλευση λογοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο δια του Προέδρου για τα πεπραγμένα των προηγούμενων ετών, συντελείται απολογισμός και ο ισολογισμός της ταμειακής διαχείρισης ως και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη σωστή λειτουργία του ταμείου και τον έλεγχο ειδικά των δαπανών.

Η γενική συνέλευση κατόπιν εγκρίνει ή απορρίπτει τη διαχείριση. Σ’ αυτή τη γενική συνέλευση εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του επόμενου διαχειριστικού έτους , τον οποίο καταρτίζει υποχρεωτικά το διοικητικό συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο

Ανά διετία και στην τακτική γενική συνέλευση του Ιουνίου, ενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου του σωματείου και της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής, της οποίας η θητεία συμπίπτει με αυτή του διοικητικού συμβουλίου.

Καταβολές καθυστερούμενων εισφορών δυνατόν να πραγματοποιηθούν και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών πριν από την ψηφοφορία.

 

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

 

Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από το σώμα ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης και ο γραμματέας της , ο οποίος τηρεί τα πρακτικά. Όσοι επιθυμούν αν θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, μπορούν να το δηλώσουν και την ημέρα της εκλογής στον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης , ο οποίος αναρτά πίνακα των υποψηφίων στην αίθουσα της συνεδρίασης , πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας , χωριστά για το συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Εάν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες , η συνέλευση επαναλαμβάνεται από οκτώ (8) ημέρες στην ίδια αίθουσα με μόνο θέμα την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής. Στις αρχαιρεσίες κατέρχονται συνδυασμοί υποψηφίων από διάφορες παρατάξεις ως και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Κάθε συνδυασμός ή ανεξάρτητο υποψήφιος υποχρεούται να παρουσιάσει πρόγραμμα υλοποίησης των σκοπών του σωματείου. Εκλογικό σύστημα ορίζεται η απλή αναλογική , η δε συγκεκριμένη μορφή της καθορίζεται εκάστοτε από τη γενική συνέλευση.

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη συνέλευση , προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και συντάσσει πίνακα διαλογής. Μετά το αποτέλεσμα της διαλογής ανακηρύσσει τους επιτυχόντες με τη σειρά επιτυχίας , τόσο για το διοικητικό συμβούλιο όσο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή και συγχρόνως καθορίζει και τη σειρά των επιλαχόντων , ανάλογα προς τον αριθμό των ψήφων που έχει συγκεντρώσει ο κάθε υποψήφιος. Κατόπιν συντάσσει πρακτικό για την εκλογή και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μελών του διοικητικού συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής , που υπογράφεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης, το γραμματέα και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 

ΑΡΘΡΟ 23ο

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου ασκούνται από τριμελή εξελεγκτική επιτροπή που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του διοικητικού συμβουλίου και το ταμείο , επιβλέπει εάν αυτές συνάδουν προς τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού ως και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Έχει το δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του σωματείου, να ζητά δε όποτε το κρίνει σκόπιμο, την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου. Συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου και υποβάλει αυτή δια του διοικητικού συμβουλίου στη γενική συνέλευση. Η εξελεγκτική επιτροπή στην πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίασης εκλέγει τον πρόεδρο της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 24ο

 

 

1) Οι πόροι του Συλλόγου συγκροτούνται ως ακολούθως:

 

α) Από τις τακτικές και έκτακτες εισφορές

β) Από τις χορηγίες και τις διαφημίσεις

γ) Από τα δικαιώματα εγγραφής μελών

δ) Από τις τακτικές μηνιαίες συνδρομές μελών

ε) Από τις εν γένει κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις σωματείου

στ) Από τις τακτικές ή έκτακτες επιχορηγήσεις από οιονδήποτε φορέα δημόσιο, δημοτικό, νομαρχιακό ή ιδιωτικό

ζ) Από δωρεές, ευεργεσίες ή κληροδοτήματα που περιέρχονται στο σωματείο ή από διαθήκες που ολικά ή μερικά εκτελούνται υπέρ αυτού

η) Από τη μεταβίβαση κινητών ή ακίνητων στοιχείων που ανήκουν κατά κυριότητα στο σωματείο

 

2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του, συνιστώνται επιτροπές εκ των μελών του με την ευχέρεια συμμετοχής τρίτων , στις οποίες ανατίθεται συγκεκριμένο έργο. Οι επιτροπές αυτές δυνατόν να έχουν ευρεία εξουσιοδότηση από το διοικητικό συμβούλιο να διαπραγματεύονται τη σύναψη συμβάσεων με τρίτους, ιδιαίτερα δε συμβάσεις που αφορούν την κατασκευή αθλητικών κέντρων του σωματείου και αθλητικών εγκαταστάσεων. Οι εν λόγω συμβάσεις τίθενται υπό την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου , το οποίο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών του για τη σύναψη τους υπογράφονται δε εκ μέρους του σωματείου υπό μόνου του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ή κατ ‘ εξουσιοδότηση αυτού και με δεσμευτική για το σωματείο ισχύ.

 

 

3) Δωρεά , κληρονομιά , κληροδοσία , καταπίστευμα ή διαθήκη που υποχρεώνει το σωματείο σε ενέργειες που αντιβαίνουν στους σκοπούς του δε γίνεται δεκτή.

 

 

 

4) Η ακίνητη περιουσία του σωματείου αποκτάται , μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό του μόνο κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως , η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του ½ πλέον ενός των μελών της και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.

 

 

 

5) Οι Πόροι του σωματείου διατίθενται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του υπέρ των σκοπών του.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 25ο

Το σωματείο όταν παραμείνουν λιγότερα από είκοσι (20) μέλη και εάν συντρέχουν οι λόγοι που περιγράφονται στις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Η απόφαση για τη διάλυση του σωματείου λαμβάνεται δια της παρουσίας στη γενική συνέλευση του ημίσεως αριθμού τουλάχιστον των μελών καις της πλειοψηφίας των ¾ των παρόντων.

Εάν διαλυθεί το σωματείο η περιουσία του περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο

Το σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική όπου στην περιφέρεια της αναγράφεται η επωνυμία του σωματείου και στη μέση απεικόνιση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΑΡΘΡΟ 27ο

Το σωματείο διέπεται από τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα ως και από τον ισχύοντα αθλητικό νόμο 2725/99.

Μετά την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού το διοικητικό συμβούλιο δύναται να απευθυνθεί στα μέλη του Σωματείου, τα οποία υποχρεούνται εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερών από της με οποιονδήποτε τρόπο ενημέρωσης τους, να απαντήσουν εγγράφως εάν αποδέχονται τις διατάξεις του καταστατικού άλλως και εάν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία διαγράφονται αυτοδικαίως από τον κατάλογο των μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 28ο

Το διοικητικό συμβούλιο έχει την ευχέρεια να συντάσσει εσωτερικό κανονισμό που θα διέπει τη λειτουργία του ως και κανονισμό για τη λειτουργία των αγωνιστικών τμημάτων του σωματείου και των αγωνιστικών χώρων. Οι κανονισμοί αυτοί πρέπει να εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση χωρίς δικαίωμα τροποποίησης των διατάξεων του καταστατικού.

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι οκτώ (28) άρθρα μετά από τις τροποποιήσεις , εγκρίθηκε σήμερα από την έκτακτη γενική συνέλευση , που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει , όπως τροποποιήθηκε , από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα οικεία βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ